9.Sınıf I. Dönem I. Yazılı

ŞİZOFRENİK  BİR  DENEYİM

 Hiç gözlerinizin önünde

düştü mü babanızın yüreği zemine

hiç baştan ayağa yıkadınız mı

kendi cesedinizi tuzlu sularınızla

düştü mü hiç gözlerinizin önünde

göğe asılı yıldızlar, güneşler yere

nesne adına kayıtlı ne varsa

parçalandı mı unufak

tam da gözlerinizin önünde

                                             Dilek Akıcı

1.Dilek Akıcı’nın şiirinde kullanılan bütün sözcükler, herkesin günlük hayatta kullana geldiği türden midir? Buradaki kullanımları ile günlük kullanımları arasında bir fark var mıdır? Bunun sebepleri nedir? Örneklerle gösteriniz.

 

“Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin.”

 

2- Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?

A)  Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir

B)  Başka yazarların etkisinde kalan biridir

C)  Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir

D)  Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir

E)  Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir

 

3- Aşağıdakilerden hangisi edebi şahsiyetin özellikleri arasında yer almaz.

A) Edebiyatın bir veya birkaç türündeki eserleriyle tanınmış kimsedir.
B) Çağdaşlarından veya çağlar boyu aynı türde eser vermiş olan kimselerden ayrılan nitelikleriyle dikkati çeken kişidir.
C) Zengin bir kültürel dokuya ve toplumsal koşullara sahip toplumların edebî şahsiyetin ortaya çıkışını zorlaştırır.
D) Edebî şahsiyet, toplumsal ve kültürel yapının kendisine sunduğu malzemeyi kendine özgü bir duyarlığın, bakış açısının ürünü hâline getirebilen ayrıcalıklı insandır.
 E) Kesin belge ya da bilgiye dayanmadan, edebî eserle edebî şahsiyetler arasında kurulacak bağlantılar yanıltıcı olabilir.

 

4- Konu, tema ve ana düşüncenin tanımlarını yapıp aralarındaki farkları anlatınız.

 

 

 

 

 

 

 

1861 yılında bir eleştirmen şöyle demiş: "Bugüne kadar fotoğraf, kural olarak ‘gerçeği yansıtmayı' amaçladı. Peki ama güzelliği belirgin kılma gibi bir amacı da üstlenemez mi?" Burada, o zamana değin yalnızca belgeleme yöntemi sayılmış bir iletişim aracının alanına estetik ölçülerin de dâhil edildiği görülüyor. Bu da, fotoğrafçının, gördüğünü yorumlayarak yansıtma bilincine varmasının bir sonucudur. Sanatsal yorumun ortaya çıkışı, sanatsal ölçütlerin uygulanmasına kendiliğinden yol açacaktır.
5- Bu parçaya göre fotoğrafçılığın bir sanat olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A)
  Değişmez ve belirli kurallar içermesiyle
B)  İlgi duyanların sayısının her geçen gün artmasıyla
C)  Yaratıcılık yönünden başka sanat dallarıyla da ilişkili olmasıyla
D)  Çekenin bakış açısına göre anlamsal zenginlikler kazanmasıyla
E)  Belirli bir eğitimden geçmeyi gerektirmesiyle

 

Yaşamdan yola çıkmayan, sığ, okuma tembelliğine yol açan, yaratma cesaretinden yoksun ve ders veren anlatılar, romansal düşüncenin askıya alındığı ucuz bir bildiricilik durumundan öteye geçemez. Bu anlatılar; insanı, onun acılarını, çelişkilerini derinlik ve incelikle yansıtıp dile getirmeyi kesinlikle başaramaz. Bu yüzden her nitelikli gerçek yazınsal yapıt, özellikle kişinin varoluşsal hâllerini anlatmalı. Böyle bir anlatımdan yoksunsa o, gerçek bir yapıt sayılamaz.
6- Bu parçadan kimi yazınsal yapıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine varılamaz?
A)
Öğreticilikten uzak olmalıdır.
B) İnsan yaşamını değişik boyutlarıyla kuşatmalıdır.
C) Anlatıcı kendini gizlemelidir.
D)  Yaşananlara yeni biçimler kazandıran sanatsal bir doku taşımalıdır.
E)  Okuyanı düşündüren, etkileyici bir söylemle biçimlendirilmelidir.

 

7- Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat eserlerinin özelliklerinden değildir?

A) Hayallerin dile getirilmesi
B) Gerçek ve hayalin iç içe geçmesi
C) Duygulara hitap etmesi

D) Bilgilendirme amaçlı olması

E) Teknolojik verileri hayallerle beraber vermesi

 

8- Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliği olamaz?

A)Dilin Göndergesel işlevde kullanılması

B)Öğretmek, açıklamak, bilgi vermek ön plana çıkar.

C)Ağırlıklı olarak Öyküleyici ve betimleyici anlatım türünün kullanılması.

D)Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması.

E)Mecazlı ifadeler kullanılmaz

 

9-Edebi gerçek terimini açıklayınız:

 

 

 

 

10.Aşağıdaki deyi ve atasözlerini açıklayınız?

Adını koymak:
ateş bacayı sarmak:

Balık istifi:

Dağ fare doğurdu:

El elde el başta kalmak:

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez:
Açık yerde tepecik kendini dağ sanır:
Boş çuval ayakta (dik) durmaz:
Cambaz ipte, balık dipte gerek:
Eğreti ata (el atına) binen tez iner: