Mithat Cemal KUNTAY

Midhat Cemal Kuntay   (1885-1956)

         Mithat Cemal İstanbulludur. İşkodra eşrafından Selim Sırrı Beyin oğludur. Orta öğrenimini Vefa idadisinde yüksek tahsilini de Mekteb-i Hukuk'ta yapan Mithat Cemal muhtelif adli işlerde çalışmış, sonra da uzun müddet Noterlik yapmıştır.

               Aruzla söylediği vatan sevgisi ve kahramanlık manzumeleri ile bu devrin başarılı  millî şâirleri arasında yer almıştır.İleride yakın dost olacağı ve biyografisini yazacağı Mehmet Akif ile 1903 yılında tanıştı. Bu tanışma, onun sanatını ve düşüncelerini etkiledi. Padişaha jurnal edildiği için 1906’da bir süre tutuklu kaldı. Mehmet Akif’in II. Meşrutiyet’ten sonra yazdığı İstibdat adlı şiiri, bu olayın hatırasına Mithat Cemal’e ithaf edilmiştir Onun, Tahran'da Millet Meclisini topa tutan Mehmed Ali Şah'a hitaben Mehmet Akif'le birlikte yazdığı “Acem Şahı” isimli bir manzumesi Akif'in Safahat'ının birinci cildine alınmıştır. Daha genç yaşında Akif'in arkadaşlığını kazanan bu şâirin san'at anlayışı ve aruzla söyleyişi üzerinde İstiklâl Marşı şâirinin değerli tesiri vardır. Onun vatan hisleri isimli bir manzumesi, bilhassa:

Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hattâ

Çekmez küre'nin sırtı bu tâbut'ı cesimi

beyti ile hafızalarda haklı ve ebedî bir hayat hakkı elde etmiştir.

Şâirin :

“Ejdersen eğer yerleri yık, gökleri yık, ez!

Uğrunda fakat öldüğümüz kal'a geçilmez”

Mısralarını taşıyan Çanakkale şiiri de aynı ayarda bir manzumedir. Yine şairin:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

gibi mısraları oldukça ünlüdür.

         Midhat Cemal çeşitli konularda söylediği hemen ekserisi uzun, kudretli, ahengi güzelleşmiş şiirlerini muhtelif mecmualarda ve en güzel hamasî şiirlerini ise (1917)’lerde çıkan Harb Mecmuasında yayınlamıştır. Mithat Cemal’in yayımlanan ilk şiiri, Çırçır Suyu’nda başlığını taşır. 1901 yılında Malumat Dergisi’nde çıkmıştır. Sırat-ı_Müstakim Dergisi ve Tercüman-ı Hakikat gazetesi’nde yayımlanan şiirleri ile adını duyurdu. Tek şiir kitabı Türkün Şehnamesinde 82 şiiri yer aldı. Şiirlerinde aruzu ustaca kullandı. Ağır bir dille sahip olan şair, dilini zamanla sadeleştirmiştir. Vatan ve millet sevgisi temalı epik ve lirik şiirleri yazdı. Hiciv türünde de şiirler yazdı, aşk temasını hemen hemen hiç işlemedi. Hiçbir edebi topluluğa katılmadı. Çınaraltı dergisinde 1943-1944'te yayınlanan son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı'dan da etkilendiği görüldü.

Oyunlarında yalın bir dil kullandı, yurt sevgisi konusunu işledi.

        Şâirin Üç İstanbul isimli romanı ise (1936) İstibdad, İttihat veTerakki, ve mütareke yılları İstanbul’unu tanıtan önemli  bir eserdir. Tanzimat’tan beri Türk edebiyatına ait değerli belgeleri ve araştırmaları  bulunan şairin Namık Kemâl ve 1939 da yayınladığı Mehmed Âkif’e ait biyografi türündeki kitapları büyük önem taşır.

Eserlerinden
On Beş Yılı Karşılarken

Eserleri

Roman
Üç İstanbul

Şiir
Şiirlerini “Türkün Şehnâmesinden” isimli bir kitapta topladı 1954

Oyun

Kemal (1912), 4 perdelik manzum piyes

28 Kanunuevvel (1918), Çanakkale hakkında oyun

İnceleme Ve Araştırma
Hitabet ve Münazara Dersleri (1913)
İftira-yı Taassub (1913),
Hitabet Dersleri (1914)
Edebiyat Defteri (1915)

Biyografi
Mehmed Âkif-Hayatı, Seciyesi, Sanatı (1939)
İstiklâl Şairi Mehmed Âkif (1944)
Namık Kemal :Devrin Olayları ve İnsanları Arasında (1.cilt 1944; 2. cilt, Kısım I, 1949; 2.cilt, Kısım II, 1956),
İlkler ve Ötekiler (1944)
Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946)
Mehmed Âkif: Hayatı, Sanatı, Şiirleri, Seciyesi, Seçme Şiirleri (1948)