Yeni Milliyetçi Şiir

     

        Yeni milliyetçi bir şiir tarzı, çağın üslûbuna yeni havalar, mecazlar katarak, 1950'Ierden, 1960'lardan bu yana da sürüp gitmektedir. Bu şiirlerde de üslûp, dil, bakışlar, duyuşlar yenilenmektedir.

       Töre, Ocak, Ötüken, Hareket, Türk Edebiyatı, Hisar dergileri etra­fı gelişmekte olan bu yeni «milliyetçi» şiir fikirde, estetik anlayışta, «maçta, millete toplu bakışta bazı ince farklar (nüanslar) göstermekte ise de, birleşilen esaslar, büyük bir terkiptir :

      Türk-İslam birleşimi, İslâm’da ve Türk'te millî büyükler (ecdat) Alparslan'la gerçeğe dönen Türk tarihi, Selçuklu ve Osmanlı varlığımız,  İslâm Anadolu devri destanları, İslam’dan önceki destanlardan ilham Anadolu fethi... İstiklâl Savaşı... Bu yeni milliyetçi şiirin tarihî, sosyal temleri ve ülküleri olmaktadır.

      Öte yandan bu şiir koruyucudur; yurdun, milletin değerleri ile çıkarlarını savunmaktadır. Kalkınmakta olan «Büyük Türkiye»’nin manevî ve tarihî özlerini araştırırken, Türkiye'yi küçültmek, bölmek isteyen ideolojilere ve milleti bozma niyetlerine karşı kaygılı ve mü­ltecidir.

       İslâmî-millî büyük kahramanları takdis eden bu şiir, aynı zamanda, milli ve yerli ma'nâda halkçıdır. Türk halkının arzu ve dilekleri, inançları, imanı, töresi, hakları, değer yargı ve hürriyeti bu şiirlere yansımaktadır. Bu yönüyle yıkıcı devrimciliğe ve düşman edici akımlara karşı Millî birliğin tarihî, manevî, maddî atmosferini yaymaya çalışıp birliği sökmek isteyen sınıfçılık, mezhepçilik, bölgecilik, azınlık gibi  siyaset ve eylemlere  karşı çıkmaktadır.

      Bilindiği gibi, «Türkçü-Milliyetçi» şiir 1911lerde Ziya Gökalp ta­pıdan hazırlanmıştır. Milliyetçiliğin sistemini yapmaya çalışan kip, aynı zamanda şair ve mistik olduğu için, Türk milletinin bazı Türkçü(Pan Türkist) özleyişlerini de Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat ve «Dağı- krler»inde ortaya koymuştur. (Ondan Önce) M. Emin Yurdakul, Hikmet Müftüoğlu (ve onun yanında) Ömer Seyfettin gibi şair ve berilerin de «Türkçülük» ülküsünü sanat planına aktaran güçlü br verdikleri, bu kitabın başında anlatılmıştır.

Aynı nesilden Mehmet Akif ve Yahya Kemal'de yeni temlerle zen- neşen milliyetçi şiir, Beş hececiler, A. Kutsi Tecer, Behçet Kemal gi­zlerde yeni boyutlar kazanmıştır.

       Onlardan sonraki neslin ülkücüsü NİHAL ATSIZ'ın soy ve tarih Kütüğü ve Anadolu Türk devletinin bugün esir olan Türk ülkelerine doğru manevî, maddî açılmalarını özleyen heyecan, fikirleriyle yeni milliyetçi şairlere birçok ilhamlar vermiştir.

       Birçok büyük şair ve edebiyatçının eserler verdiği milli bir ülkü'de yeni şiirler yazmak, sanat eserleri vermek oldukça zordur. Nitekim, pek çok heyecanlı insan, bu temlerde şiirler, romanlar vermeye çalış­tıkları için, sayısız heveskârların kolayca taklide düştükleri, (belli ka­fiyeler, kahramanlar, mecazlar içine hapsolunmuş) fazla çiğnenmiş bir  «edebiyat» bu sahayı kaplamıştır.

        «Vatan, Millet, Sakarya» diye istihza konusu edilmek istenilen bu  millî vadide orijinal eser vermek, ayrıca büyük cesaret ve kudret isteyen bir hal almıştır: Bununla beraber Arif Nihat Asya ve benzeri orijinal şairlerin «yeni milliyetçi sanat» üzerindeki güçlü etkileri sürüp  gitmektedir.

       Bugün, yukarıda anlattığımız görüşlerin şiirini, romanını, piyeslerini vermekte olan birçok sanatkârlar vardır. Nihal Atsız, Necmettin Esin, Basri Gocul, Kemal Fedai Coşkuner, Cemal Oğuz Öcal, Göktürk Mehmet Uytun, Abdurrahim Karakoç, Yetik Ozan, Ahmet Uğuralp, M. Halistin Kurdan başka... Hüseyin Pala, H. Cengiz Alpay, Bahattin Karakoç, İsmail Gerçeksöz, Coşkun Ertepınar, Yavuz Bülent Bakiler, Yahya  Akengin, Beşir Ayvazoğlu gibi şairler de. bir yanları ile yeni milliyetçi şiirin yapıcılarıdır.