• Lale Devri                 1718-1730 arısındaki on iki yıllık barış döneminde, III. Ahmet ve veziri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın...
  • BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)        Kayseri’nin Şabanbeyzadeler namıyla bilinen ünlü bir ailesinden Şaban Hamdi Bey’in oğludur. Babasının...
  • Abdurrahim Karakoç(1932-2012) Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu. Dedesi, babası ve kardeşleri şair olan Karakoç, ailesi nedeniyle küçük...
  • “BİLİNÇ AKIMI” TEKNİĞİ(BİLİNÇ AKIŞI)          Bir karakterin aklından geçen çeşitli duygu ve düşünceleri betimleyen bir edebiyat tekniğidir....
  •  MENSURE (Mensur şiir)          Duygu, düşünce, yaşam ya da hayalleri şiir inceliğinde anlatan düzyazı türü. İç uyuma önem verildiği için dilbilgisi...
  •   Orhan Şaik Gökyay (1902- 1994)        16 Temmuz 1902’de, İnebolu’da doğdu. Şair, yazar ve edebiyat tarihçisi olan sanatçı Özellikle Dede...
  • VÜS’AT O. BENER (1922-2005)      Tam adı, Vüs'at Orhan Bener. 1922'de Samsun’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Anadolu’nun çeşitli yerlerinde...
  •       Oktay Rıfat HOROZCU (1914-1988)        10 Haziran 1914'de Trabzon'da doğdu. Babası, o doğduğu sırada Trabzon valisi olan şair ve...
  • Hâlid Fahri Ozansoy (1891-1971)       Doktor Mehmet Fahri Paşa'nın oğlu olan Hâlid Fahri 1891'de İstanbul'da doğdu 1971’de yine İstanbul’da...

9. Sınıf Ders Notları

İletişim ve Dil        Duygu, düşünce ve bilgilerin ses, yazı, davranış, görüntü vb. yollarla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. 1.Gönderici: İletiyi hazırlayıp muhatabına sunan kişiye gönderici denir....
Ahenk Unsurları-Kafiye Kafiye (Uyak): Şiirde iki veya daha çok dize arasındaki farklı anlam ve görevdeki seslerin, kelimelerin benzerliğidir. Kafiye genellikle dize sonlarında ve kelimelerin köklerinde aranır. Yarım, tam,...
Nazım Biçimi Nazım Biçimi Şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adıdır.   Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri I. Halk Şiiri II. Divan Şiiri III. Batı...
Satirik Şiir Satirik Şiir  Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini eleştirel şekilde ele alan şiirlerdir. Kişi, olay ya da durumlar; iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Satirik şiir; halk...

10 Sınıf Ders Notları

Fuzuli                  FUZÛLΠ( ? - Kerbelâ, 1556)             Fuzûlî'nin hayatı hakkındaki...
Destan Dönemi Türk Edebiyatı UYGARLIK TARİHİ     İnsanoğlunun barbarlıktan uygarlığa geçişinin tarihi yani binlerce, on...
Tasavvuf Edebiyatı       İslam'da ruhi ve manevi boyutu öne çıkaran dinî hayat ve düşünce biçimine verilen ad...
Ahmedi AHMEDÎ (Ölümü-1412-13)                 Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “...

11. Sınıf Ders Notları

Tevfik Fikret   TEVFİK FİKRET (1867-1915       Servet-i Fünûn edebiyatının önde gelen şairi olarak başladığı sanat hayatını, çağının sorunlarına yönelen toplumsal içerikli şiirlerle sürdürmüş bir şairimizdir...
Servet-i Fünun Genel Durum       SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) - (1896-1901) Genel Durum          Abdülaziz'in son yıllarında keyfe göre yönetim başlar. Hele Âli Paşa 'nin 1871'de ölümü üzerine yerine...
Midhat Paşa'nın Öldürülüşü           Gariban köylüyü tefecinin elinden kurtarmak için menafi sandıklarından başlayarak bir dizi finansal reform yaparsan, Bir avuç azınlık elindeki sanat ve ticaretin gariban Türk...
Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu     Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu              1884 yılında Gedikpaşa tiyatrosunun Ahmet Midhat'ın "Çekez Özdenler" oyununu sahnlemesi bahanesiyle II. Abdülhamüt tarafından yıktırılmasıyla...

12.Sınıf Ders Notları

Şükufe Nihal BAŞAR Şükufe Nihal Başar (1896-1973)        İstanbul'da doğdu. yüksek öğrenimini İstanbul...
Ferit EDGÜ ile Bir Söyleşi       Baştan anlaşalım: öncelikle bir okurum ben. Şimdiye dek bu köşede her zaman okur olarak...
Milli Edebiyat Romanı Genel Özellikleri   Milli Edebiyat Döneminde Roman       Milli Edebiyat öykü ve romanlarının en önemli...
Binnaz Binnaz (1919)         Yusuf Ziya Ortaç’ın  manzum oyunu… Tiyatro tarihimizde heceyle...

Muş Türküsü İçin Bir İnceleme

  


      Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz “Havada Bulut Yok” Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen “Muş” kelimesinin birkaç uyanık tarafından “Huş”’a çevrilmeye çalışılmasına başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum.