9.Sınıf I. Dönem II. Yazılı

1- Aşağıdaki deyim ve atasözlerinin anlamların yazınız.

Abdala malum olur:

Buluttan nem kapmak:

Canını dişine takmak:

Dereyi görmeden paçayı sıvamak:

Ekmeğini taştan çıkarmak:

Fare deliğine sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamış:
Gökte ararken yerde bulmak:

Havadan nem kapmak:

İçi beni yakar dışı seni :

Kılı kırk yarmak:

 

2- Aşağıdaki edebi terimleri açıklayınız.
Edebî şahsiyet:

 

Edebî zevk :

 

Edebî tür:

 

 

2.soru:
Bu e zan lar -- ki şe hâ det le ri di nin te me li

 

E be di, yur du mun üs tün de be nim in le me li.

 

Edebî eser:

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;

Bu ezanlar -- ki şehâdetleri dinin temeli --

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

3-Şiir yapı bakımından inceleyiniz.(Şiirin türü, ölçüsü, uyak türü, uyak dizilişi, kafiyeleri)

 

 

 

 

 

4- İstiklâl Marşı aruzun” fe i lâ tün fe i lâ tün fe i lâ tün fe i lün” ölçüsüyle yazılmıştır. Bu kalıbın kendine özgü  yapısını da düşünerek  yukarıdaki tabloda iki dizeye uygulamasını(takti) yapınız.

 

 

Kopunca bir büyük savaş
Er tez gider, korkak yavaş.
Yüreksize akçayla aş,
Erlere meydan görünür.

5- a) Şiirin türünü yazıp türle ilgili bildiklerinizi yazınız.

 

 

     b) Şiiri yapı bakımından inceleyiniz.

 

 

 

 

 

6- Bizden öncekiler nedense sözden korkmuşlar; bizi söylemekten yıldırmışlar. Hep dinlemeyi ve susmayı öğretmişler. Söz bir bela sayılmış, susmak ise en yüce erdem. Birini övmek mi istiyorsunuz, şaşmaz ölçü hazır: ... Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

A)Ağzı var dili yok.

B)Ağzından bal akıyor.

C)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

D)İki dirhem bir çekirdek.

E)Ekmek elden su gölden. 

 

İçeriğini çok iyi bildiğimiz kitapları bile yeniden okumalıyız. Çünkü kitaplarda keşfedilmeyi bekleyen nice hazine vardır. Benzer biçimde, resimlere de tekrar bakmalıyız. Onlara baktıkça yenilendiğimizi anlarız. Bir müzik yapıtını da yeniden dinlemeliyiz. O yapıtı dinledikçe dünyamızın zenginleştiğini, değiştiğini görürüz.

7-  Bu parçadan sanat yapıtlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A)  Onlarla bir kez karşılaşmış olmamız yetmez

B)  Tüm güzelliklerinin ayrımına varmak zaman alır

C)  Değerleri ancak, üzerinden yıllar geçince anlaşılır

D)  Duygularımızı çeşitli yönlerden besleyip geliştirirler

E)  Her seferinde bizde yeni duygular uyandırırlar

 

Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
8- Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 
Sarma uyak kullanılmıştır.
B)  Somutlamaya başvurulmuştur.
C)  Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D)  Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
E)  Redif vardır.

9- Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Didaktik        B) Satirik      C) Pastoral      D) Epik       E) Lirik

Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül
Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül
10- Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır?
A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış adamlar
     Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres soranlar
B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli
     Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli
C) Derdim var beller gibi
     Söylemem eller gibi
D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz
     Gel sen dahi söyle böyle bir söz
E) Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerinden
     Bir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, sen, sen

 

 

Test Çöz