Hüseyin Nihal ATSIZ

-A A +A

Hüseyin Nihal ATSIZ(1905-1975)

  İstanbul’da doğdu. Lise eğitimin ardından girdiği Askeri Tıbbiye’den aralarında tartışma olan üst rütbeli bir subaya selam vermediği için çıkarıldı. Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1930).Prof. Fuat Köprülü bilimsel meziyetlerini gördüğü Nihal Atsız’ı asistanı olarak aldı. Dr. Reşid Galib’in Birinci Türk Tarih Kongresi esnasında, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan' eleştirmesi üzerine Nihal ATSIZ ve sekiz arkadaşı Reşid Galip’i protesto eder. Bir müddet sonra Milli Eğitim Bakanı olan Reşit Galip’in baskısıyla Nihal ATSIZ asistanlıktan ve Üniversitedeki işinden olur. Ardından  Malatya’ya Türkçe öğretmeni olarak tayini çıkar.  Edirne ve İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yaptı, İstanbul kütüphaneleri tasnif komisyonlarında çalıştı. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'ndadır.

Yazar Sabahattin Ali’nin kendisine hakaret ettiği şeklindeki şikâyeti ve İsmet İnönü’nün Nihal Atsız ve arkadaşları ile ilgili yaptığı sert konuşma üzerine (19 Mayıs 1944 ) Atsız ve 34 arkadaşları İstanbul 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanmışlardır. Aralarında Alparslan Türkeş gibi subay, üniversite profesörü, öğretmen, doktor ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu sanıklar, sorguya çekilmişler; Atsız dahil sanıklar, daha sonra tabutluk diye adlandırılan hücrelerde işkence gördüklerini belirtmişlerdir. 7 Eylül 1944 günü yargılama başlamış, 'Irkçılık-Turancılık davası' adı verilen ve haftada 3 gün olmak üzere 65 oturum devam eden mahkeme, 29 Mart 1945 tarihinde sonuçlanmış ve Atsız 6,5 yıl hapse mahkûm olmuştur. Atsız, bu kararı temyiz etmiş ve Askerî Yargıtay, 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nin kararı esastan bozmuştur. Böylece Atsız, bir buçuk yıl kadar tutuklu kaldıktan sonra, 23 Ekim 1945 tarihinde tahliye edilmiştir. 5 Ağustos 1946 tarihinde 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nde tutuksuz olarak başlayan Atsız ve arkadaşlarının davası (bu dava Kenan Öner-Hasan Âli Yücel davası adı ile tanınmıştır) 31 Mart 1947 tarihinde sonuçlanmış ve 29 oturum devam eden mahkemede bütün sanıkların beraatına karar verilmiştir.

Kendisini bir resminden dolayı Hitler’e benzemeye çalışmakla dolayısıyla da faşistlik veya nazi taraftarı diye suçlayanlara ise şöyle cevap verir "...Hamit Şevket bunları biliyor mu? Bilmiyorsa benim Hitlerizme tabi bir adam olduğuma nereden hükmeder? Saçlarım benzermiş... Bu ahmakça iddia yıllardan beri birçok budalalar tarafından aleyhimde delil gibi kullanıldı. Hatta evimde Hitler'in resminin asılı olduğu bile söylendi. Ben, dışardan gelmiş hiçbir fikri kabul etmeğe tenezzül etmeyecek kadar milli gurur ve şuura sahip olduğumu, içtimai mezhebimin Türkçülük olduğunu vaktiyle yazarak ilan ettim. Daha ne yapabilirim? Saçım Hitlerinkine benziyormuş diye beni Hitlerci sanacak kadar budalalık gösteren binlerce, belki on binlerce zavallıya ayrı ayrı mektup yazamam ya... Hamit Şevket asla unutmasın ki bu vatana bağlılıkta kendisini benimle bir tutamaz. Çünkü ondan fazla olarak ben bu toprağa ecdadımın kanı ve hatırasıyla bağlıyım."

Çıkardığı Türkçü dergiler yanı sıra, çoğu varsağı ve koşma biçiminde şiirleri yazdı. Eski ve uzak Türkler ve Türk ülkelerini, milletimizin değer ve meziyetlerini, yiğitlik ve destanlarını şiirleştiren «Yolların Sonu» gibi şiir kitapları, sayısız yazıları, incelemeleri ile,.. Ayrıca çok sevilen, (çoğunun konuları eski Türkler ve bilhassa Göktürkler ‘den alınmış) Bozkurtları Ölümü (1946), Bozkurtlar Diriliyor (1949) , Deli Kurt (1958), Ruh Adam (1972) isimli romanları ile «Yeni Türkçüler» diyebileceğimiz kuşaklara heyecan ve ruh malzemesini ver­miş; “yeni milliyetçi edebiyata” özlü unsurlar da kazandırmıştır. 1950-1980 arasında en çok okunan yazarların arasında olmasının yanında çalışkan ve başarılı bir akademisyen de olan Nihal ATSIZ yaptığı başarılı çalışmalardan çok siyasi yönü ön plana çıkartılan şairlerden olmuştur. Büyük bir şair, yazar ve akademisyen olan Nihal ATSIZ günümüzde de görmezden gelinmektedir.

Şiirlerinden 
Kahramanlık

 

Eserleri

Şiir
Yolların Sonu, (1946)

Roman
Bozkurtların Ölümü(1946)
Bozkurtlar Diriliyor(1949)
Deli Kurt, 1958
Ruh Adam(1973)

Tarih ve Edebiyat tarihi İncelemeleri
Edirneli Nazmi (Eseri ve divanındaki Türkçe kelimeler üzerine inceleme, 1934)
Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar (1935)
Dokuzboy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (Şükrullah-ı Rûmî'nin Behcetü't-Tevarih kitabının Türkçeye çevirisi ve inceleme, 1939)
Türk Edebiyatı Tarihi (üç fasikül, 1940, 1943)
Osmanlı Tarihleri (°Ahmedî'nin, Şükrullah'ın, °Aşıkpaşaoğlu Aşıkî'nin, Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa ve Bayatlı Mahmut oğlu Hasan'ın tarihleri, beş kitap bir arada, 1949)
Türk Ülküsü (makaleler, 1956)
Osmanlı Tarihine Ait Takvimler (1960)
Türk Tarihinde Meseleler (1966)
Kanuni Devri Yazarlarına Ait Bibliyografyalar (Kemalpaşaoğlu, Birgili Mehmet Efendi, Ebussuud ve Âli üzerine, 1966-1968)

 Dergileri
 Atsız Mecmua (1932, 17 sayı)
Orhun (1933-1934, 9 sayı), Orkun (1952, 63 sayı)
Ötüken (Ocak 1964 -*) vb. * Ölümü üzerine Ötüken Yayınevi, şairin hayatını ve eserlerini de tanıtan bir Atsız Armağanı çıkardı (1976); bir tanıtma kitabı da Sakin Öner'in kaleminden çıktı (1977).