Seçmeli Drama 2

1.Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. (20 puan)

         a. Dramada ……………….. yoktur, herkes katılımcıdır.

         b. Dramada……………. yoktur, doğaçlama vardır.

         c. Kişinin kelime dağarcığını zenginleştirerek, etkili bir …………. İletişim yeteneği kazandırır.

         d. Drama öğrencilere ……….. dilini etkili kullanma becerisi kazandırır.

         e. Bireysel ve grup yaratıcılığının en çok ortaya çıktığı çalışma ……………   çalışmasıdır.

2. Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise “D”. yanlış ise “Y” yazınız.  (20 puan)

       (    ) Yaratıcı drama etkinlikleri bireysel çalışmalardır, grup çalışmaları yoktur.

       (    ) Yaratıcı drama uygulamaları mutlaka sahnede yapılmalıdır, bu uygulamalar diğer ortamlarda yapılamazlar.

       (    ) Yaratıcı drama etkinlikleri iletişimi güçlendirir.

       (    ) Drama etkinliklerinde kostüm ve diğer aksesuarlar katılımcının role daha kolay girmesini sağlar.

       (    ) Yaratıcı drama etkinliklerinde temel araç katılımcının kendisidir.

3.Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı bireylerde görülen özelliklerden biri değildir? (10 puan)

         A) Özgünlük

         B) Duyarlılık          

         C) Alışılmış düşünce        

         D) Esneklik

         E) Yaratıcılık

 

4.Aşağıdakilerden hangisi dramanın yararlarından değildir?  (10 puan)
         A) Olaylara tek yönlü bakmayı kolaylaştırır.

         B) Özgüveni geliştirir.

         C) Hayal gücünü geliştirir.

         D) Kendini kontrol etme becerisini arttırır.

         E) Yaratıcı düşünceyi geliştirir.

           

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  (10 puan)

         A) Drama toplumda hoşgörülü, demokratik, birbirini anlayan insanlar yetiştirmeyi hedefler.

         B) Drama etkinliği sadece okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan bir etkinliktir.   

         C) Dramanın çocuk merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır.

         D) Drama bireyde empati kültürü oluşturmayı amaçlar.

         E) Drama bireyin sosyalleşmesine yardım eder.

 

  “………………..……. Tekniğinde değerlendirme aşamasında neyi, nasıl anlattın sorusuna yanıt aranır.”

6. Özelliği verilen teknik aşağıdakilerden hangisidir? (10 puan)

              A) Oyun

              B) Rol oynama                 

              C) Doğaçlama    

              D) Pandomim 

              E) Lider

 

7.Dramanın toplumsal birey yetiştirmedeki önemini aşağıdaki ifadelerden hangisi anlatır? (10 puan)

            

             A) Yetenekli, başarılı

             B) Hoşgörülü, demokratik

             C) Duygulu, düşünceli

             D) Saygılı, duygulu

             E) İnatçı, hırslı

 

   "Fakat ben boş ümitle insan avutmanın yararından çok zararına inandığım için, çoğu kez yüzümü kızartır, açıkça            'Mümkün değil' derim. Nitekim o gece tren beklerken istasyon görevlisine de öyle yaptım."
   8.Bu parçaya göre, istasyon görevlisi yazardan ne istemiş olabilir? (10 puan)

           A) Geceyi kendi evinde geçirmesini
           B) Başka bir yere nakli için aracılık etmesini
           C) Bir sonraki trenle gitmesini
           D) İşlediği bir kusuru bağışlamasını
           E) Yazma tekniğini kendisine de öğretmesini    

Test Çöz